RO RU EN
Duminică, 30 August 2015
RSS
Actualizat: 30.08.2015
Galerie multimedia
Sistemul Educaţional

Implementarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului

Sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului din R. Moldova este alcătuit din 55 instituţii de tip rezidenţial. În subordinea Ministerului Educaţiei sunt 50 de instituţii rezidenţiale, dintre care 24 şcoli-internat auxiliare, 14 şcoli de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, 7 instituţii speciale pentru copii cu deficienţe fizice şi senzoriale, 3 şcoli-internat sanatoriale şi 2 case de copii. Numărul total al copiilor plasaţi în instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei constituie 4843 copii . Cei mai mulţi copii sunt plasaţi în şcolile-internat auxiliare - 2093 copii; 1682 sunt plasaţi în şcolile de tip-internat pentru copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor; 588 copii sunt plasaţi în şcolile speciale pentru copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale; 451 copii sunt plasaţi în şcolile-internat sanatoriale; 29 copii sunt plasaţi în casa de copii. 
Detalii aici: Informatie Reforma.doc


Monitorizarea implementării strategiei de reformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului

În scopul coordonării şi monitorizării implementării Planului-cadru de transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în perioada 20 aprilie – 16 mai 2011 Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general şi Unitatea de implementare a Planului-cadru de Transformare din cadrul Ministerului Educaţiei cu suportul UNICEF în parteneriat cu CCF Moldova, Lumos, EveryChild, au realizat vizite de monitorizare a reintegrărilor copiilor deinstituţionalizaţi din raioanele Edineţ, Donduşeni, Floreşti şi Ungheni.

Scopul vizitelor de monitorizare rezidă în informarea cu privire la situaţia copiilor reintegraţi în familia biologică / extinsă, plasaţi în servicii substitutive de tip familial (asistenţă parentală profesionistă, casă de copii de tip familial etc.).
Au fost vizitate 10 familii în care au fost reintegraţi 16 copii, 4 servicii de asistenţă parentală profesionistă, 1 casă de copii de tip familial, 5 şcoli comunitare care implementează practici ale educaţiei incluzive. 
Instituţiile de învăţămînt preuniversitar se implică activ în oferirea suportului educaţional copiilor reintegraţi. Un exemplu de bună practică, serveşte Centrul de zi din s.Rediul Mare, rnul Donduşeni, care oferă servicii educaţionale şi de petrecere a timpului liber pentru 25 copii din comunitate, inclusiv pentru copiii deinstituţionalizaţi.
Situaţia copiilor reintegraţi în familia biologică / extinsă şi plasaţi în servicii substitutive de tip familial este în permanenţă monitorizată de către asistenţii sociali comunitari, specialiştii Secţiilor/Direcţiilor de Asistenţă socială şi Protecţie a Familiei şi Direcţiilor Generale de Învăţămînt, Tineret şi Sport etc.

În cadrul vizitelor de monitorizare în cadrul şcolilor de cultură generală s-a constat că există probleme ce vizează insuficienţa mecanismelor pentru implementarea educaţiei incluzive cu referire la lipsa cadrului didactic de sprijin; lipsa mecanismelor de evaluare a rezultatelor şcolare a copiilor (care au fost plasaţi în şcolile-internat auxiliare) înmatriculaţi în şcolile comunitare (evaluare formativă, evaluare sumativă).

IMPLEMENTAREA REFORMEI SISTEMULUI REZIDENŢIAL DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI

Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, cu suportul UNICEF, în parteneriat cu Administraţia Publică Locală, ONG-urile cu experienţă în dezinstituţionalizare Every Child, CCF Moldova şi A.O. LUMOS implementează Strategia naţională şi Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru anii 2007 – 2012 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.784 din 09.07.2007.

Datorită politicilor şi cadrului legislativ în domeniul dezinstituţionalizării promovate de către ME şi dezvoltării serviciilor sociale susţinute de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu suportul UNICEF în colaborare cu Administraţia Publică Locală şi ONG-urile active în domeniu, numărul copiilor instituţionalizaţi în instituţiile de tip rezidenţial subordonate ME s-a redus cu circa 40 % (la începutul reformei (2007) în cele 63 instituţii rezidenţiale (IR) erau circa 10,500 copii, la finele anului 2010 în cele 53 IR erau plasaţi 5813 copii).

În perioada anilor 2007 – 2011 au fost reintegraţi în familia biologică/extinsă 518 copii, iar 82 copii au fost plasaţi în servicii substitutive de tip familial; au fot lichidate 8 instituţii de tip rezidenţial, iar 1 instituţie de tip rezidenţial a fost transformată.

Actualmente, 1 instituţie de tip rezidenţial - Casa de copiii din s.Cernoleuca, rnul Donduşeni - este în proces de lichidare. Toţi copiii din cadrul Casei de Copiii din s.Cernoleuca, rnul Donduşeni au fost reintegraţi în familia biologică/extinsă şi plasaţi în servicii alternative instituţionalizării.

ME cu suportul UNICEF şi a ONG-urilor, în anul 2010 au consolidat capacităţile a 1,664 profesionişti şi factori de decizie din 7 regiuni, în cadrul cărora se implementează Planul Cadru de Transformare. Personalul instituţiilor rezidenţiale supuse reorganizării au beneficiat de instruire în domeniul managementului schimbării şi protecţiei drepturilor copilului.

În cele 8 instituţii de tip rezidenţial supuse procesului de reorganizare în anii 2009/2010 erau 509 angajaţi dintre care 131 pensionari (26%).

Pentru reducerea stresului profesional a angajaţilor instituţiilor rezidenţiale supuse procesului de reorganizare, Ministerul Educaţiei cu suportul UNICEF, în colaborare cu APL, Oficiile Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă au realizat următoarele:

  • Analiza profilurilor angajaţilor instituţiilor rezidenţiale (categorii, vîrstă etc.) şi a potenţialului lor profesional;
  • Analiza posibilităţilor de angajare a personalului instituţiilor rezidenţiale;
  • Asistenţă tehnică APL-urilor privind utilizarea eficientă a clădirilor şi altor proprietăţi întru satisfacerea necesităţilor comunităţii.

 

La această etapă a reformei, asistenţii sociali din cadrul instituţiilor rezidenţiale (40 asistenţi sociali în 35 instituţii rezidenţiale) contribuie la implementarea Planului Cadru de Transformare, oferă servicii de îngrijire, educaţie, recuperare, (re)integrare, asistenţă socială; asigură caracterul temporar al plasării copilului în IR (instituţie rezidenţială) şi primordialitatea revenirii copilului în mediul familial şi în comunitatea din care acesta face parte.

În scopul optimizării reţelei instituţiilor rezidenţale, patru instituţii rezidenţiale au fost transmise din subordinea Ministerului Educaţiei în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. Implementarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului impune necesitatea promovării în sistemul educaţional a unor acţiuni bazate pe principiile educaţiei incluzive. În acest context, pe parcursul anului 2010 a fost definitivată Concepţia educaţiei incluzive şi a fost elaborat proiectul Codului Educaţiei, care conţine prevederi referitoare la educaţia incluzivă.
ME cu suportul UNICEF şi în parteneriat cu ONG-urile EveryChild, Copil, Comunitate, Familie Moldova, A.O. LUMOS a extins reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în şcolile-internat auxiliare (5 instituţii).

Ministerul Educaţiei şi Consiliul de coordonare a reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltării educaţiei incluzive, pentru perioada anilor 2011-2012, au trasat următoarele direcţii prioritare de intervenţie:

  1. Implementarea Planului Cadru de Transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului prin implicarea activă a actorilor de la nivel local, ONG-urilor şi identificarea noilor parteneriate şi resurse;
  2. Promovarea proiectului Concepţiei Educaţiei Incluzive se va axa pe dezvoltarea cadrului legal şi normativ privind educaţia inluzivă şi pe consolidarea capacităţilor specialiştilor în domeniu.
ME va continua transformarea a 12 instituţii rezidenţiale (în 6 instituţii procesul de reformă a demarat în 2010, iar în 2011 reforma se va extinde în 6 instituţii rezidenţiale noi) – a se vedea Anexa 1.

 

Anexa 1.

Tabelul 1. Instituţii rezidenţiale în care a demarat procesul de transformare în 2010

 

Nr.d/r Denumirea instituţiei Parteneri
1. Gimnaziul - internat nr. 2 din or. Chişinău ME, A.O.LUMOS
2. Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe de poliomielită şi paralizie cerebrală or. Ialoveni ME, A.O.LUMOS
3. Şcoala-internat auxiliară s.Mărculeşti, rnul Floreşti ME, A.O.LUMOS
4. Şcoala internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor s.Cupcini, rnul Edineţ ME, ONG Copil, Comunitate, Familie, Moldova, cu suportul UNICEF
5. Şcoala-internat auxiliară s.Sculeni, rnul Ungheni ME, ONG Every Child cu suportul UNICEF
6. Şcoala-internat auxiliară s.Socii-Noi, rnul Făleşti ME, ONG Every Child cu suportul UNICEF

Tabelul 2. Instituţii rezidenţiale în care a demarat procesul de închidere şi transformare în 2011

Nr.d/r. Denumirea instituţiei Parteneri
1. Şcoala-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor s.Napadova, rnul Floreşti ME, Unitatea de implementare a PCT, cu suportul UNICEF; A.O.LUMOS
2. Şcoala-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor s.Văscăuţi, rnul Floreşti. ME, Unitatea de implementare a PCT, cu suportul UNICEF; A.O.LUMOS
3. Şcoala-internat auxiliară s.Sarata Nouă, Leova ME, ONG Copil, Comunitate, Familie, Moldova cu suportul UNICEF
4. Şcoala-internat pentru copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Ungheni ME, ONG Every Child
5. Şcoala-internat pentru copiii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Făleşti ME, ONG Every Child
6. Şcoala - internat auxiliară or. Călăraşi ME, ONG Every Child

 

 

© 2011 Ministerul Educatiei Toate drepturile rezervate.